Zľavová akcia iba do nedele 26.5.! 
Zľavy až 140 € nájdete TU
ikona - zavřít okno
 
 
Pre firmy
 
Kontakty
 
phone02 2220 5425 (Pracovné dni 9-17 hod.)
 
Všetko o nákupe
 
O nás
 
  Prihlásiť
Košík
    PočítačeNotebookyMonitoryTlačiarneSkeneryPríslušenstvoAtramenty a toneryCare PackSoftwareNaše tipy
ÚvodVšeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obch. podmínky a reklamační řád

Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

1. Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran v oblasti prodeje zboží (produktů) mezi společností E LINKX a.s. (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“).

II. Ochrana průmyslových a autorských práv

1. Kupujícímu nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log a patentů prodávajícího či dalších firem, jejichž produkty se vyskytují v obchodní nabídce prodávajícího, pokud zvláštní smlouvou není stanoveno jinak.

2. Kupujícímu nevznikají autorská práva k softwarovým produktům a není oprávněn do nich nijak zasahovat, kopírovat je anebo jinak je přetvářet.

III. Obchodní dispozice

1. Jednotlivé kupní smlouvy se uzavírají na základě elektronických objednávek kupujícího.
Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:
- jméno a příjmení, název, obchodní firmu a sídlo,místo podnikání nebo bydliště kupujícího
- IČ a DIČ kupujícího, pokud je registrován jako plátce DPH a provozuje podnikatelskou činnost,
- kód produktu, který jednoznačně určuje předmět objednávky (číselné označení produktů podle druhu, uváděné v ceníku prodávajícího)
- množství požadovaných kusů produktů
- telefon kupujícího
- vybraný způsob platby
- požadovaný termín dodání zboží
- adresu pro dodání zboží

2. Na základě řádné objednávky kupujícího provede prodávající "telefonické ověření objednávky", v němž potvrzuje kupujícímu druh, předpokládanou cenu a množství produktů, jež se zavazuje kupujícímu dodat. Kupující má právo do 3 dnů od ověření objednávky podat prodávajícímu návrh na změnu objednávky, a to pouze v případě, že produkty nebyly již prodávajícím fakturovány. Neučiní-li tak ve stanovené lhůtě, je objednávka po ověření považována mezi stranami za závaznou. Toto ustanovení není pro prodávajícího závazné v případě, že výrobce přestane dodávat daný produkt nebo uvede na trh nové verze produktů.

3. Ověření objednávky nelze mezi stranami považovat za přijetí termínu plnění, navrhovaného kupujícím. Termín plnění se sjednává standardně na nejvýše 45 dní ode dne ověření objednávky. Prodávající může ve výjimečných případech termín plnění prodloužit - v tomto případě je povinen o této okolnosti kupujícího informovat do 15 dnů po ověření objednávky. Při nedodržení sjednaného termínu plnění má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy sjednané na základě své objednávky bez dalších sankcí.

4. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu nebo její zálohu v požadované výši ještě před dodáním produktů. Kupující může využít rovněž platby při dodání zboží. V objednávce musí zadat způsob dodání – dobírka.

5. Prodávající vyzve kupujícího k zaplacení kupní ceny nebo zálohy na kupní cenu vystavením proforma faktury, která je mezi stranami této smlouvy považována za výzvu k zaplacení. Proforma faktura je splatná ve lhůtě 2 dnů od jejího vystavení na účet prodávajícího, pokud není dohodnuto jinak.

6. Prodávající je oprávněn vystavit proforma fakturu teprve tehdy, má-li dodávku pro kupujícího již připravenu k expedici, pokud se obě strany nedohodnou jinak - viz čl. III odst. 10. Produkty jsou rezervovány pro kupujícího k dodání do dne splatnosti proforma faktury. V případě prodlení s placením proforma faktury není prodávající povinen splnit dodávku ve lhůtě dle čl. III odst. 8, ale dodá produkty v další přiměřené lhůtě po splacení.

7. Jestliže kupující neuhradí proforma fakturu ve lhůtě 7 dní ode dne splatnosti, je prodávající oprávněn považovat objednávku za zrušenou a od tohoto obchodu odstoupit. V tomto případě zašle kupujícímu "oznámení o zrušení objednávky" a kupující je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu (stornovací poplatek) ve výši 10 % z ceny závazně objednaného a neodebraného zboží.

8. Prodávající je povinen expedovat dodávku do 3 pracovních dnů poté, kdy kupující na základě proforma faktury zaplatí prodávajícímu kupní cenu nebo její zálohu. Za den úhrady je považován den, kdy je peněžní částka připsána na účet prodávajícího. Společně s dodávkou zboží prodávající vystaví a zašle kupujícímu fakturu - daňový doklad.

9. Pokud kupující nezaplatí a nepřevezme objednané zboží s dispozicí „dobírka“, je prodávající oprávněn odstoupit od takové dodávky zboží, a to jednostranným prohlášením o odstoupení doručeným kupujícímu. V tomto případě je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10 % z kupní ceny závazně objednaného a neodebraného zboží.

10. Podmínky ve smyslu článku č. III platí přiměřeně také při účtování služeb a nákladů s nimi spojených (např. dopravné, bankovní poplatky, atp.). Jejich úhradu platí kupující na základě faktury - daňového dokladu.

11. Náklady na dopravu zboží ze skladu prodávajícího kupujícímu hradí kupující , pokud v konkrétním případě není uvedeno jinak.

12. Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím, prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, to je po převzetí zboží od prodávajícího a v případě odeslání zboží, po jeho předání dopravci na smlouvou určeném místě a není-li místo určeno, po předání zboží prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení. Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu, jakmile se zboží dostane do jeho držení.

13. V případě objednání instalace zařízení odpovídá odběratel za hardwarovou kompatibilitu instalovaných zařízení. V případě nekompatibility zařízení, výjezdu technika k instalaci a následného neuskutečnění instalace se zavazuje odběratel instalaci uhradit.

14. Je-li v nabídce uvedeno, že k produktu je dodáván další produkt ZDARMA (nebo jako "dárek zdarma"), je z legislativně účetních důvodů za tento produkt účtován poplatek 1 Kč, který je zahrnut v celkové ceně.

IV. Elektronická forma objednávek, elektronický podpis

1. Při použití elektronické objednávky je kupující povinen používat identifikační heslo, pokud je mu prodávajícím přiděleno, které slouží k ověření identity kupujícího. Kupující je povinen zabezpečit utajení hesla před nepovolanými subjekty a odpovídá za jeho zneužití. Elektronická forma objednávek se považuje pro kupujícího za závaznou.

2. Prostřednictvím elektronického objednávkového systému se objednávka automaticky zanese do systému připraveného prodávajícím. Systém pro příjem objednávek v elektronické podobě je v nepřetržitém provozu.

3. Účastníci se dohodli, že elektronická forma objednávky a elektronické potvrzení objednávky jsou rovnocenné písemné formě těchto úkonů a mají pro obě strany tutéž závaznost.
4. Kupující prohlašuje, že zadáním elektronické objednávky je svou objednávkou vázán. Kupující je oprávněn změnit nebo stornovat elektronickou objednávku pouze písemnou formou ve lhůtě 3 dnů od zadání objednávky, a to pouze v případě, že zboží nebylo prodávajícím vyfakturováno.

V. Závěrečná ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro smluvní vztahy uzavírané společností ELINKX a.s., ode dne jejich vyhlášení. Pro smluvní vztahy uzavřené před vyhlášením těchto obchodních podmínek jsou závazné uplynutím jednoho měsíce od jejich vyhlášení.

2. ELINKX a.s. si vyhrazuje právo Všeobecné obchodní podmínky změnit při změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politiky společnosti. Tuto změnu a její účinnost společnost vyhlásí nejméně jeden měsíc předem, a to zveřejněním na elektronické adrese http://www.hpobchod.sk/document.asp?dc=ZmenyPod

3. Ujednání mezi prodávajícím a kupujícím uvedená v objednávkách potvrzených prodávajícím mají před ustanoveními těchto Všeobecných obchodních podmínek přednost

4. Odběratel souhlasí ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společností k využití svého elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení dodavatele. Tento souhlas může odběratel odmítnout oznámením o odmítnutí souhlasu adresovaným dodavateli na jeho elektronickou adresu.

Reklamační řád

E LINKX, a.s. (dale jen “prodávající”), se sídlem Novoveská 1262/95, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, stanoví pro případ reklamace vad zboží a servisních oprav zboží, dodaného touto společností kupujícímu na základě kupní smlouvy, následující postup:

I.
Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím, prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, to je po převzetí zboží od prodávajícího a v případě odeslání zboží, po jeho předání dopravci na smlouvou určeném místě a není-li místo určeno, po předání zboží prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení. Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu, jakmile se zboží dostane do jeho držení. Pokud kupující zjistí mechanické poškození zboží, bez odkladu kontaktuje přepravce a sepíše (i dodatečně) zápis o škodě. Následně kontaktuje reklamační oddělení prodávajícího kde bude reklamace zboží na základě zápisu o škodě dále řešena.

II.
Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu škody na zboží.Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení odborné péče.

III.
Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil, resp. které bylo možno při odborně provedené prohlídce zjistit.
Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží mezi údaji v předávacím protokole a skutečně dodaným zbožím, je nutno podat do tří pracovních dnů zprávu o těchto vadách prodávajícímu.
Vady, které existovaly v době přechodu nebezpečí škody na zboží, avšak projevily se později, je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned poté, kdy vady mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče.

IV.
Výše uvedená pravidla pro reklamaci platí shodně jak pro reklamaci vad dodaného zboží, za něž prodávající odpovídá ze zákona, tak pro reklamaci vad zboží, za jehož jakost prodávající převzal záruku.
K reklamaci je nutné ve všech případech předložit doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.

V.
Práva z odpovědnosti za vady zboží, za které prodávající odpovídá ze zákona, musí kupující uplatnit nejpozději do konce zákonné odpovědnosti, a v případě reklamace vad zboží, za jehož jakost převzal prodávající záruku, musí být vady reklamovány nejpozději do konce záruční lhůty.

VI.
Kupující předloží prodávajícímu v reklamačním místě (pouze při osobní reklamaci), doklady o prodeji zboží vystavené prodávajícím kupujícímu - fakturu, předávací protokol, záruční list aj.

VII.
Kupující při převzetí zboží a jeho prohlídce provádí kontrolu sériových čísel zboží (produktů) a čísel vyznačených na záručním listě a pokud zjistí rozdíl, kontaktuje do tří dnů prodávajícího. Pracovníci prodávajícího zajistí odstranění vzniklého rozdílu a zaslání nového záručního listu. Při nedodržení tohoto postupu se kupující vystavuje nebezpečí, že vzhledem k rozdílu mezi sériovým číslem zboží (produktu) a číslem uvedeným na záručním listě nebude jeho reklamace uznána.
VIII.
Jestliže kupující požaduje v rámci reklamace odstranění vad výměnou za jiné zboží (produkty) nebo odstranění vad opravou či slevou z kupní ceny, je vždy povinen předložit prodávajícímu při reklamaci:
» kompletní zboží v originálním obalu (antistatickém atd.), při nedodržení tohoto požadavku budou kupujícímu účtovány náklady za vyřízení reklamace v částce 500,-Kč a kupující nese plnou zodpovědnost za škodu vzniklou na zboží při přepravě a manipulaci z důvodu neoriginálního obalu
» kompletní dokumentaci, doplňky a software
» zboží pouze s originální nálepkou (nikoli nálepky od dealera)

IX.
Zboží se reklamuje v autorizovaných servisních střediscích HP. Kontakty na tato střediska jsou uveřejněna na internetové adrese http://h40111.www4.hp.com/partner/index.html

Kupující má dále možnost ve lhůtě do 30 dnů od nákupu zboží reklamovat osobně, vždy od 9:00 do 16:30 hodin v reklamačním oddělení prodávajícího nebo jím pověřené osoby k vyřizování reklamací na adrese: Novoveská 1262/95, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory.

Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně nebo jím pověřené osoby k vyřizování reklamací a ve lhůtách uvedených v čl. III. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují. V písemném oznámení o vadách musí kupující uvést i nárok, který v důsledku výskytu vad uplatňuje.

X.
Kupující při uplatňování reklamace vyplní formulář autorizace vrácení zboží (dale jen “AVZ”), který je přílohou tohoto reklamačního řádu, případně zašle mailem (reklamace@hpobchod.sk) žádost s uvedením informací o vadném produktu, číslo faktury, kód produktu, sériové číslo a popis závady. Na neúplně vyplněnou žádost nebude brán zřetel.

XI.
Při použití systému AVZ se prodávající nebo jím pověřené osoba k vyřizování reklamací zavazuje nejpozději do 48 hodin po obdržení uvedeného formuláře AVZ poštou, mailem nebo faxem sdělit kupujícímu symbol AVZ, který mu byl přidělen. Přidělené číslo AVZ kupující následně vyznačí na papír formátu A4 a viditelně přiloží ke zprávě o vadách (reklamovanému zboží).
V případě, že kupující obdržel symbol AVZ, není již povinen při reklamaci předkládat kopii předávacího protokolu nebo záručního listu.
Nároky na reklamaci zboží, které zašle kupující prodávajícímu nebo jím pověřené osobě k vyřizování reklamací bez přiděleného čísla AVZ, nemá prodávající možnost vyřídit v reklamačním řízení. Je oprávněn toto zboží vrátit zpět kupujícímu na jeho náklady.
Po přidělení čísla AVZ zašle kupující prodávajícímu zboží spediční firmou "z domu do domu" (PPL, DPD, …). Kupující zašle prodávajícímu vadné zboží na své náklady. Opravené nebo vyměněné zboží zašle prodávající kupujícímu na vlastní náklady.
Pokud nebude na přidělené číslo AVZ zasláno do jednoho měsíce od jeho vystavení vadné zboží, je nutno zažádat o nové číslo AVZ (původní číslo AVZ je po této lhůtě automaticky vyřazeno z evidence).

XII.
Prodávající poskytuje na vybrané druhy zboží (produktů) záruku za jakost, kterou přejímá písemně závazek, že dodané zboží bude po stanovenou dobu způsobilé pro použití ke smluvenému nebo obvyklému účelu, či že si zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti.
Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí zboží, pokud není dohodnuto jinak a pokud kupující zboží neodebere v dohodnutý den, začíná záruka plynout dnem vystavení předávacího protokolu.

U zboží charakteru software se záruka vztahuje výhradně na fyzickou nečitelnost médií. Okamžikem odstranění ochranných prostředků (adjustační folie, pečetí aj.) se kupující stává oprávněným licenčním uživatelem produktu a zboží již nelze vrátit prodávajícímu.
Součástí každého zboží (produktu) je ochranný obal, bez něhož nelze reklamaci realizovat. V těchto případech je nutná individuální dohoda s prodávajícím, jehož pověření pracovníci reklamačního oddělení stanoví, zda je možno na zboží poskytnout bezplatný záruční servis.

XIII.
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

XIV.
Prodávající poskytuje záruční lhůtu na zboží v délce, která je uvedena v záručním listě a která vychází ze záruční lhůty poskytované výrobcem.
» doba záruky se počítá od data vystavení záručního listu
» do záruční doby se nepočítá doba, která uplyne od uplatnění reklamace do jejího vyřízení
» záruční doba zboží opraveného případně vyměněného v reklamačním řízení dobíhá podle záruky původního zboží. Toto se týká I případů, kdy došlo v rámci reklamačního řízení k vyřízení reklamace výměnou zboží s jiným sériovým číslem.

Je-li předmětem kupní smlouvy zboží označené při prodeji jako zlevněné nebo použité, poskytuje se záruka jen v případě výslovně uvedených.

Minimální životnost baterií je 6 měsíců.

XV.
Prodávající má právo na náhradu vzniklých servisních a organizačních nákladů spojených s manipulací a testováním zboží ve výši min. 500,- Kč bez DPH za jeden případ, jestliže:
» zboží je k reklamaci zasláno bez patřičných podkladů (AVZ nebo storno číslo)
» při testování se neprojeví popisovaná závada a zboží bude shledáno plně funkčním
» záruka na zboží již uplynula
» závada byla způsobena nevhodným zacházením se zbožím

XVI.
1. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady množství a druhu dodaných produktů je kupující povinen bez zbytečného odkladu. Toto právo se považuje za řádně uplatněné jen tehdy, pokud kupující prodávajícímu podá do 3 pracovních dnů od převzetí zásilky zprávu o vadách dodávky. Vyměněné zboží bude zasláno zákazníkovi zpět v co nejkratším možném termínu po obdržení vadného zboží od zákazníka.

2. V případě, že dojde k poruše produktu v záruční době, má kupující nárok na bezplatnou opravu zboží. V případě, že bude zboží neopravitelné, má právo na náhradní produkt. Délka záruk jednotlivých produktů je uvedena v záručních listech, které jsou nedílnou součástí dodávky zboží. Opravené zboží bude zasláno zákazníkovi zpět v co nejkratším možném termínu po obdržení vadného zboží od zákazníka.

3. Délka záruk a způsob řešení reklamací jednotlivých produktů jsou specifikovány na internetové adrese http://www8.hp.com/sk/sk/privacy/limited_warranty.html.

4. V případě, že produkt neobsahuje záruční list, je záruční doba určena dle specifikace záručních dob na http://www8.hp.com/sk/sk/privacy/limited_warranty.html. Pokud součástí dodávky zboží nebyl záruční list a zároveň záruční doba zboží není uvedena na http://www8.hp.com/sk/sk/privacy/limited_warranty.html, vztahuje se na produkt záruka 24 kalendářních měsíců.

5. Náklady související s opravou zboží po záruční době, jež bylo zakoupeno u prodávajícího, budou přefakturovány kupujícímu.

6. Záruka poskytovaná v záruční době se nevztahuje na vady zboží vzniklé:
» použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu
» počítačovými viry
» používáním zboží v pracovních podmínkách, které neodpovídají svou
teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy pracovním
podmínkám kancelářského prostředí
» nadměrným zatěžováním zboží nebo používáním zboží způsobem, který je
v rozporu s dokumentací či obecnými zásadami
» neodbornou instalací, neodborným obsluhováním či zanedbanou péčí o
zboží zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN

Závěrečné ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.Poradíme vám
Hovoríme neajťácky a zrozumiteľne
HPobchod týmŠtyria špecialisti na HP techniku sme offline
Ikona - telefon02 2220 5425 (Po-Pia: 9-17 hod)
HPmarket tým
Tím HPobchod vám vždy poskytne správnu radu
„Sme technologickí nadšenci a produkty HP aktívne používame v práci aj v každodennom živote.“ Sme pripravení pomôcť vám nájsť najlepšie notebooky, počítače, tlačiarne a príslušenstvo od spoločnosti HP Inc. Od roku 2008 plníme vaše želania a dodávame našim zákazníkom to najlepšie z ponuky spoločnosti HP.
HP na sociálnych sieťachFacebook YouTube
Mapa webu  |  Podmienky použitia
© 2008 - 2024 HPobchod.sk